Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

O programie

Treść

Realizacja Rządowego programu „Aktywna Tablica”

     W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

     W roku szkolnym 2019/2020 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział  w projekcie rządowym „Aktyna Tablica na lata 2017-2019”, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak, rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.

      Szkoła Podstawowa nr 3 w Słopnicach otrzymała  przewidziane programem wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych. W ramach działań podjętych w trakcie realizacji programu wyposażyliśmy szkołę w dwa nowoczesne monitory interaktywne oraz wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na TIK. 

   Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania tych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołów samokształceniowych, wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach.
 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu „Szkolenie TIK  z obsługi, wykorzystania w nauczaniu monitorów interaktywnych zakupionych w ramach niniejszego programu”.
 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych,  we wszystkich oddziałach szkoły.
 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK .
 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.

   Program Aktywna Tablica na lata 2017-2019, który realizowany jest w naszej szkole, pomaga uczniom oraz nauczycielom stać się mistrzami nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijać w nich kompetencje z TIK, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy:

 1. Pisanie i rysowanie na monitorze interaktywnym (nauczyciel i uczniowie).
 2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.)
 4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując monitory interaktywne:

 1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów.
 2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji.
 3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie.
 4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów.
 5. Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej.
 6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.
 7. Korzystając z monitora interaktywnego nauczyciel korzysta wraz z uczniami z jednego komputera.

Koordynatorem tego projektu w naszej szkole jest Pani Jolanta Kłodnicka.

Zadania koordynatora sieci:

     Udział w "Międzyszkolnej Sieci Współpracy TIK Aktywna Tablica"- nauczycieli korzystających z pomocy dydaktycznych TIK, w szczególności rozwiązań interaktywnych marki Prometheman dostarczony w ramach projektu MEN Aktywna Tablica, oraz sieci lokalnej.
W ramach współpracy Pani Jola uczestniczyła:
1. 11 marca 2020r. : Webinarium  - "Szkoła Podstawowa na czasie. Nauczanie"
2. 13 maja 2020r. : Spotkaniu uczestników "Międzyszkolnej Sieci Współpracy TIK Aktywna Tablica"
3. 27 maja 2020r. : Spotkaniu uczestników "Międzyszkolnej Sieci Współpracy TIK Aktywna Tablica"
Planowane są jeszcze dwa spotkania uczestników 2 i 4 czerwca 2020r.
 
Zarządzanie pracą sieci:
 1. Planowanie działań sieci.
 2. Organizacja pracy sieci.
 3. Motywowanie członków sieci do pracy.
 4. Nadzór nad realizacją przyjętych celów.
 5. Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci.
 6. Promocja działań sieci.

      Powołany został także zespół wspomagający pracę Dyrektora oraz koordynatora przy projekcie, a są to przewodniczący zespołów samokształceniowych: p. Monika Florek, p. Agnieszka Tokarczyk, p. Barbara Wilczek, p. Magdalena Biedroń.

Zadania zespołu:

 1. Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków.
 2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK.
 3. Opracowywanie scenariuszy zajęć.
 4. Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu do dnia 1 czerwca 2020 r.

      Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie lokalnej międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. W spotkaniach biorą udział nauczyciele, którzy pragną rozwijać i wzbogacać swój warsztat.

Szkoły działające w sieci:

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słopnicach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach - Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach

Harmonogram działań w ramach współpracy sieci międzyszkolnej:

 1. I spotkanie – 16.12.2019r. w Szkole Podstawowej Nr 3 (temat spotkania: Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi technologiami),
 2. II spotkanie – 24.02.2020r. w ZSPiP - Szkole Podstawowej Nr 2( temat spotkania: Formy pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia wspierające samodzielną aktywność uczestników),
 3. III spotkanie – 18.05.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 4 (temat spotkania: Forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk).

  Monitory interaktywne pozwalają nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem programów interaktywnych, gier czy materiałów multimedialnych. Ponadto dzięki monitorowi interaktywnemu lekcja prowadzona przez nauczyciela jest dynamiczna - oprócz zapisania niezbędnych informacji, w szybki sposób nauczyciel przechodzi do pokazu np. filmu czy zdjęć. Tak prowadzone lekcje wywołują większe zainteresowanie lekcją u uczniów, a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych sprawia, że bardziej angażują się w lekcję.     

Nauczyciel przygotowuje własne materiały korzystając z dołączonego do tablicy oprogramowania jak również korzysta z bezpłatnych programów i materiałów dostępnych w Internecie.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem TIK ma wpływ na:

 • dużo większą różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji,
 • zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania wielozmysłowe – przez wykorzystywanie przez nauczyciela obrazów graficznych, zdjęć i filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej,
 • możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego monitor interaktywny i w Internecie,
 • łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.

Planowane lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:

 1. 23 stycznia 2020 r.
 2. 25 luty 2020 r.
 3. 24 marzec 2020 r.
234936