Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Regulamin świetlicy

Treść

REGULAMIN ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁOPNICACH

 Zadania świetlicy.

 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

Założenia organizacyjne.

 1. Do świetlicy przyjmuje się: dzieci z klas I-III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności. W wyjątkowych sytuacjach do świetlicy szkolnej przyjmowani są również uczniowie klas IV-VIII.
 2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowanej do niej przez dyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
 3. W zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii.
 4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 5. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
 6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– wychowawczej świetlicy.
 7. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 8. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 9. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów.
 10. Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

 Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej.

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
 8. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 9. W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne świadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
 10. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 12. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 13. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 16. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.
 17. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 18. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 19. W świetlicy przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 20. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 21. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

Prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej:

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. respektowania swoich praw i obowiązków;
  2. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
  3. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
  4. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
  5. życzliwego, podmiotowego traktowania;
  6. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
  7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
  8. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
  9. poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
  10. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
  11. korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  1. przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
  2. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
  3. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
  4. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
  5. meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
  6. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
  7. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
  8. zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.
229904