Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słopnicach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

WSTĘP

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach o adresie:  http://sp3.slopnice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Słopnicach

34-615 Słopnice 731

tel. 183326315

e-mail: sp3@slopnice.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej,
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Narzędzie ułatwiające korzystanie z witryny a w nich:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • ustawienia tekstu (odstępy między wierszami, paragrafami, literami i słowami),
 • czytelność tekstu- czytelny/dysleksyjny,
 • wyrównywanie tekstu,
 • zmiana saturacji, zmiana kontrastu, inwersja i monochromia,
 • podkreślenie nagłówków i linków, zaznaczanie linków,
 • pomocnicza linia i maska,
 • możliwość ukrycia obrazu, wyłączenia animacji i dzwięku,
 • możliwość ustawienia kursora,
 • na stronie internetowej można korzystać z standardowych skrótów klawiaturowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mieczysław Tokarczyk

e-mail: sp3@slopnice.pl

Telefon: 18-3326315
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa Nr 3 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa Nr 3 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku.                                                                                             

 Wejście główne do budynku szkoły wykonane jest z kilku stopni schodowych, obok wejścia głównego znajduje się       podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.                                                                       

Budynek jest dwukondygnacyjny. Przestrzenie komunikacyjne (korytarze) wolne od barier poziomych, natomiast występują bariery pionowe w postaci schodów.                                                                               

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.                                                                                         

W budynek nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższą kondygnację. Żadna z toalet nie jest dostosowana do korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.      

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Na parkingu obok szkoły wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                                     

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

7. Informacja o możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami lub ich uratowania w inny sposób.

Brak zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Zapewnienie komunikacji z Szkołą następuje na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku - pracownik szkoły schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Plan Dostępności opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słopnicach.

225989